Bảng Giá Máy Bơm Nước 3HP (Ngựa) Ebara Ý 2022

Bảng báo giá máy bơm nước Ebara Ý 3 HP (ngựa)

(Áp dụng từ 4/7/2018  – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%- bắt buộc lấy VAT)

STT Model Nguồn/ Nhiệt độ Công suất Cột áp Met Lưu lượng l/p Đường kính Hút-xả Đơn giá
KW HP
Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX – Buồng bơm bằng Inox 304, cánh bơm bằng đồng
1 Máy bơm nước Ebara 3hp 2CDX 120/30 380/60 2,2 3 59-44 40-150 42-34   16.434.000
2 Máy bơm nước Ebara 3hp 2CDX 200/30 380/60 2,2 3 52-39.5 60-210 49-34   16.434.000
3 Máy bơm nước Ebara 3hp CMB 3.00T 380/90 2,2 3  34.5-27  100-280  60-42    9.234.000
4 Máy bơm nước Ebara 3hp CMD 3.00T 380/90 2,2 3  15.4-8.5  300-1000  76-76    9.272.000
5 Máy bơm nước Ebara 3hp CDA 3.00T 380/90 2.2 3  60.5-32  40-140  42-34   11.810.000
6 Máy bơm nước Ebara 3hp MATRIX 5-9T/2.2 380/110 2.2 3  97-39.6  30-130 42-34   17.075.000
7 Máy bơm nước Ebara 3hp MATRIX 5-9T/2.2M 220/110 2.2 3  97-39.6  30-130 42-34   18.272.000
8 Máy bơm nước Ebara 3hp MATRIX 10-6T/2.2 380/110 2.2 3  66.5-17.4  60-250  49-42   17.050.000
9 Máy bơm nước Ebara 3hp MATRIX 10-6T/2.2M 220/110 2.2 3  66.5-17.4  60-250  49-42   18.938.000
10 Máy bơm nước Ebara 3hp MATRIX 18-3T/2.2 380/110 2.2 3  33-7.8  130-450  60-49   16.675.000
11 Máy bơm nước Ebara 3hp MATRIX 18-3T/2.2M 220/110 2.2 3  33-7.8  130-450  60-49   18.602.000
12 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 3 17N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  120-71  20-75  34-34   27.463.000
13 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 3 19N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  134-79.5  20-75  34-34   28.486.000
14 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 3 21N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  148-47.5  20-75  34-34   29.700.000
15 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 380V 2.2 3  156-96  20-75  34-34   30.211.000
16 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 380V 2.2 3  169-100  20-75  34-34   30.702.000
17 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/2.2 380V 2.2 3  176-104  20-75  34-34   35.261.000
18 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 5 8N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  72-41  40-130  42-42   22.712.000
19 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 5 10N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  90-51  40-130  42-42   23.692.000
20 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 10 5N5 Q1BEG E/2.2 380V 2,2 3  53-24.6  40-130  42-42   24.991.000
21 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 5 11N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  98.5-56  40-130  42-42   25.184.000
22 Máy bơm nước Ebara 3hp EVMS 15 2N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  27.5-16.8  130-400  60-60   23.394.000
Máy bơm trục đứng Ebara EVMSG – Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304  – Chân Gang
23 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 3 17N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  120-71  20-75  34-34   25.802.000
24 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 3 19N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  134-79.5  20-75  34-34   26.994.000
25 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 380V 2.2 3  156-96  20-75  34-34   28.912.000
26 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 380V 2.2 3  169-100  20-75  34-34   29.402.000
27 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 3 21N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  148-47.5  20-75  34-34   28.038.000
28 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 5 8N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  72-41  20-75  34-34   21.007.000
29 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 5 9N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  81-46  20-75  34-34   21.732.000
30 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 5 10N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  90-51  20-75  34-34   21.987.000
31 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 5 11N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  98.5-56  40-130  42-42   23.755.000
32 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 10 4N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  42.4-19.6  75-250  49-49   22.243.000
33 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 10 5N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  53-24.6  75-250  49-49   22.818.000
34 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 10 6N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  63.5-29.5  75-250  49-49   23.394.000
35 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG 15 2N5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3  27.5-16.8  75-250  49-49   21.391.000
Bơm ly tâm trục đứng Ebara EVMSG1 – Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 – Chân Gang
36 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG1 39F5/2.2 380V 2.2 3  219-138  12-40  34-34   40.410.000
Bơm ly tâm trục đứng Ebara EVMSG3 – Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 – Chân gang
37 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG3 17F5/2.2 380V 2.2 3  120-71  20-75  34-34   25.200.000
38 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG3 19F5/2.2 380V 2.2 3  134-79.5  20-75  34-34   26.390.000
39 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG3 21F5/2.2 380V 2.2 3  148-87.5  20-75  34-34   27.460.000
40 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG3 23F5/2.2 380V 2.2 3  162-96  20-75  34-34   28.910.000
41 Máy bơm nước Ebara 3 ngựa EVMSG3 24F5/2.2 380V 2.2 3  169-100  20-75  34-34   29.400.000
Bơm trục đứng Ebara EVMSG5 – Buồng bơm và cánh Inox 304 -Chân gang
42 Giá máy bơm Ebara 3 hp EVMSG5 8F5/2.2 380V 2.2 3  72-41  40-130  42-42   20.510.000
43 Giá máy bơm Ebara 3 hp EVMSG5 9F5/2.2 380V 2.2 3  81-46  40-130  42-42   21.130.000
44 Giá máy bơm Ebara 3 hp EVMSG5 10F5/2.2 380V 2.2 3  90-51  40-130  42-42   21.390.000
45 Giá máy bơm Ebara 3 hp EVMSG5 11F5/2.2 380V 2.2 3  98.5-56  40-130  42-42   23.160.000
Máy bơm trục đứng Ebara EVMSG10 – Buồng bơm và cánh Inox 304 – Chân gang
46 Giá máy bơm Ebara 3 hp EVMSG10 4F5/2.2 380V 2.2 3  42.4-19.6  75-250  49-49   21.540.000
47 Giá máy bơm Ebara 3 hp EVMSG10 5F5/2.2 380V 2.2 3  53-24.6  75-250  49-49   22.120.000
48 Giá máy bơm Ebara 3 hp EVMSG10 6F5/2.2 380V 2.2 3  63.5-29.5  75-250  49-49   22.690.000
Máy bơm trục đứng Ebara EVMSG15 -Buồng bơm và cánh Inox 304 – Chân gang
49 Giá máy bơm Ebara 3 hp EVMSG15 2F5/2.2 380V 2.2 3  27.5-16.8  130-400  60-60   20.590.000
Bơm ly tâm Ebara 3M – Buồng bơm và cánh bằng Inox 304
50 Giá máy bơm Ebara 3 hp 3M 32-160/2.2 380/90 2.2 3  35.5 25  100-333  60-42   16.650.000
51 Giá máy bơm Ebara 3 hp 3M 40-125/2.2 380/90 2,2 3 25.5-13 200-700 76-49   16.090.000
Bơm ly tâm Ebara 3hp 3D – Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng Inox 304
52 Giá máy bơm Ebara 3 hp 3D 32-160/2.2 380/90 2,2 3 35-26 100-333 60-42   13.280.000
53 Giá máy bơm Ebara 3 hp 3D 40-125/2.2 380/90 2,2 3 25-15 200-700 76-49   12.580.000
54 Giá máy bơm Ebara 3 hp 3D 50-125/2.2 380/90 2,2 3 18-9 400-1000 76-60   14.033.000
Bơm ly tâm nước bẩn Ebara DWO – Buồng bơm và cánh (hở) bằng Inox 304
55 Giá máy bơm Ebara 3 hp DWO 300 380/90 2,2 3 15-7.5 100-950 76-60   16.370.000
Bơm chìm hút nước bùn thải Ebara DW- thân bằng Inox 304
56 Giá máy bơm Ebara 3 hp DW VOX 300 380/40 2,2 3 15.7-3.6 100-800 60   23.162.000
Máy bơm tự mồi Ebara AGA – Buồng gang – Dùng bơm nước hồ bơi
57 Giá máy bơm Ebara 3 hp SWT 300 380/40 2,2 3 42845 200 – 566 60-60   13.255.000
GHI CHÚ :
Giá bán ra chưa bao gồm mặt bích
Xuất xứ : EBARA ITALIA, bảo hành: 12 tháng
Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ

 

Xem thêm: 

 

Đặt mua hàng ngay

[ninja_form id=1]

Ý kiến bình luậnTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *