Quy trình công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp Sóng Thần 2

 

CHƯƠNG I:    TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN II ……………………………………….. 10

1.1   Tổng quan khu công nghiệp Sóng Thần II …………………………………………………….. 10

1.1.1 Giới thiệu chung…………………………………………………………………………….. 10

1.1.2 Đặc điểm chung …………………………………………………………………………….. 11

1.2  Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Sóng Thần II …………………………………. 12

1.2.1 Mục tiêu của nhà máy ……………………………………………………………………. 12

1.2.2 Nhiệm vụ ……………………………………………………………………………………… 13

1.2.3 Chức năng của nhà máy …………………………………………………………………. 13

1.2.4 Thuận lợi và khó khăn của nhà máy ………………………………………………… 13

 

CHƯƠNG II:  TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN II …………………………………………………………………………………. 14

2.1 Sơ lược nhà máy ………………………………………………………………………………………….. 14

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ……………………………………………………… 14

2.1.2 Địa điểm xây dựng ………………………………………………………………………… 14

2.1.3 Chức năng ……………………………………………………………………………………. 14

2.1.4 Tổ chức nhân sự ……………………………………………………………………………. 15

2.1.5 Sơ đồ mặt bằng: ……………………………………………………………………………. 16

2.2   Tình hình nhà máy ……………………………………………………………………………………… 16

2.2.1 An toàn lao động …………………………………………………………………………… 16

2.2.2 Xử lý nước thải …………………………………………………………………………….. 16

2.2.3 Vấn đề môi trường của nhà máy ……………………………………………………… 17

 

CHƯƠNG III: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ………………………………………………….. 18

3.1 Nguyên liệu ………………………………………………………………………………………………… 18

3.1.1 Nước thải quy ước sạch ………………………………………………………………….. 18

3.1.2 Nước mưa chảy tràn ………………………………………………………………………. 18

3.1.3 Nước thải sinh hoạt ………………………………………………………………………… 18

3.1.4 Nước thải sản xuất ………………………………………………………………………… 18

3.2 Năng lượng sử dụng …………………………………………………………………………………….. 24

3.2.1 Điện …………………………………………………………………………………………….. 24

3.2.2 Nước……………………………………………………………………………………………. 27

3.3 Chất thải: ……………………………………………………………………………………………………. 27

 

CHƯƠNG IV: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ……………………………………………………… 28

4.1 Quy trình công nghệ …………………………………………………………………………………….. 28

4.1.1 Sơ đồ khối ……………………………………………………………………………………. 28

4.1.2 Thuyết minh quy trình công nghệ ……………………………………………………. 29

4.2 Cấu tạo, chức năng, hoạt động của từng công trình đơn vị………………………………… 30

4.2.1 Hầm tiếp nhận ………………………………………………………………………………. 30

4.2.2 Sàng rác tinh ………………………………………………………………………………… 33

4.2.3 Bể điều hòa…………………………………………………………………………………… 34

4.2.4 Bể Aerotank …………………………………………………………………………………. 36

4.2.5   Bể lắng Lamellar …………………………………………………………………………. 39

4.2.6 Bể chứa bùn …………………………………………………………………………………. 40

4.2.7 Máy ép bùn…………………………………………………………………………………… 42

4.2.8 Mương khử trùng ………………………………………………………………………….. 44

4.2.9 Bể đệm ………………………………………………………………………………………… 45

4.2.10 Bể chứa nước sạch ………………………………………………………………………. 45

4.2.11 Quan trắc tự động…………………………………………………………………………. 47

 

CHƯƠNG V:  TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TRONG KỲ THỰC TẬP ………………………………………………………………………………………………… 49

5.1 Tình hình đầu tư ………………………………………………………………………………………….. 49

5.2 Hiện trạng môi trường ………………………………………………………………………………….. 50

5.2.1 Nguồn phát sinh ô nhiễm và biện pháp khống chế ……………………………… 50

5.2.2 Môi trường xung quanh ………………………………………………………………….. 54

 

CHƯƠNG VI: SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC……………………………………… 57

6.1 Quy trình giám sát hệ thống nước thải ……………………………………………………………. 57

6.1.1 Quy trình giám sát…………………………………………………………………………. 57

6.1.2   Thông số giám sát………………………………………………………………………… 57

6.1.3  Đơn vị giám sát ……………………………………………………………………………. 57

6.1.4 Tiêu chuẩn so sánh ………………………………………………………………………… 57

6.1.5 Quy trình bảo dưỡng vận hành hệ thống xử lí nước thải …………………….. 58

6.2 Sự cố và biện pháp khắc phục ……………………………………………………………………….. 58

6.2.1 Sàng không lọc được rác………………………………………………………………… 58

6.2.2 Bơm hư hỏng………………………………………………………………………………… 58

6.2.3 Bùn lắng kém và có mùi ………………………………………………………………… 58

6.2.4   Tràn bể ……………………………………………………………………………………….. 59

6.2.5  Mất điện ……………………………………………………………………………………… 59

CHƯƠNG VII:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………….. 60

7.1   Kết luận…………………………………………………………………………………………………….. 60

7.2 Kiến nghị ……………………………………………………………………………………………………. 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………….. 63

NHẬT KÝ THỰC TẬP……………………………………………………………………………………… 64

PHỤ LỤC …………………………………………………………………………………………………………. 66

Quy trình công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1   Sơ đồ KCN Sóng Thần II ……………………………………………………………… 11

Hình 2. 1  Sơ đồ tổ chức nhân sự …………………………………………………………………… 15

Hình 4. 1    Sơ đồ khối …………………………………………………………………………………. 28

Hình 4. 2   Hầm tiếp nhận …………………………………………………………………………….. 30

Hình 4. 3  Sàng rác tinh………………………………………………………………………………… 33

Hình 4. 4  Bề điều hòa………………………………………………………………………………….. 34

Hình 4. 5  Bể Aerotank ………………………………………………………………………………… 36

Hình 4. 6  Bể lắng Lamellar ………………………………………………………………………….. 39

Hình 4. 7    Bể chứa bùn……………………………………………………………………………….. 40

Hình 4. 8  Máy ép bùn………………………………………………………………………………….. 42

Hình 4. 9  Mương khử trùng …………………………………………………………………………. 44

Hình 4. 10 Trạm quan trắc tự động nhà máy xử lý nước thải KCN Sóng Thần II … 47

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3. 1: Các chất mùi gây ô nhiễm nước ……………………………………………………. 20

Bảng 3. 2: Lưu lượng nước thải 1 số nhà máy trạm xử lí nước thải tiếp nhận …….. 21

Bảng 3. 3: Tiêu chuẩn yêu cầu nước thải đầu vào NMXLNT KCN Sóng Thần 2 … 24

Bảng 3. 4: Điện năng tiêu thị trong 1 giờ………………………………………………………… 25

Bảng 5.1: Quy hoạch sử dụng đất của KCN ……………………………………………………. 49

Bảng 5.2: Các nguồn phát sinh nước thải của công ty………………………………………. 50

Bảng 5. 3: Kết quả đo đạc giám sát nước thải ………………………………………………… 51

Bảng 5. 4 : Phân loại chất thải rắn………………………………………………………………….. 52

Bảng 5. 5: Kết quả đo đạc giám sát tiếng ồn……………………………………………………. 53

Bảng 5. 6: Kết quả đo đạc chất lượng nước mặt ………………………………………………. 54

Bảng 5. 7: Kết quả phân tích môi trường nước mưa…………………………………………. 55

Bảng 5. 8: Kết quả phân tích môi trường nước ngầm ……………………………………….. 56

 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải KCN Sóng Thần II Bình Dương

 

Một số hình ảnh bể xử lý nước thải tập trung KCN Sóng Thần 2

 

Video bể xử lý nước thải khu công nghiệp Sóng Thần II – Bình Dương

Ý kiến bình luậnTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *